§ 1 Navn
Forenings navn er Engesvang Friluftsbad. Foreningen er selvejende. Dens hjemsted er Engesvang by, Engesvang.

§ 2 Formål
Forenings formål er at drive og at administrere Engesvang Friluftsbad. Alle interesserede skal have adgang til friluftsbadet på de af forenings bestyrelses fastsatte vilkår.

§ 3 Kapitalforhold
Forenings egenkapital tilvejebringes ved sponsorater, gavebidrag fra private og fonde, kommunale tilskud, driftsoverskud og vederlagsfri arbejdsydelser.

§ 4 Organisation
Bestyrelsen består af mindst 5 personer og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende og vælger af sin midte formand, sekretær og kasserer. Disse 3 udgør forretningsudvalget.

§ 5 Forretningsorden
Bestyrelsen fastsætter selv i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov og når der fremsættes ønske herom af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Et forslag er vedtaget når et flertal af de fremmødte stemmer for forslaget. Til beslutning om ændring af vedtægterne samt forenings ophør fordres dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Over bestyrelsens og forretningsudvalgets forhandlinger føres en forhandlingsprotokol.

§ 6 Ledelse
Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af forenings anliggender. Det er bestyrelsens opgave at sørge for etablering og drift af Engesvang Friluftsbad i overensstemmelse med forenings formål.
Bestyrelsen fastsætter foreningens vedtægter dog således, at ændring af § 2 formål og § 11 opløsning kræver Ikast-brande Kommunes godkendelse. Bestyrelsen vedtager budget for det kommende regnskabsår og godkender regnskabet for det forløbne år.
Bestyrelsen har kompetence til at indgå aftaler med relevante samarbejdspartnere ligesom bestyrelsen kan ansætte det nødvendige personale og købe de fornødne ydelser.

§ 7 Årsregnskab mv.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet føres af kasserer og skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger.
Det reviderede årsregnskab sendes til Ikast-Brande Kommune til orientering.

§ 8 Budget
Inden udgangen af regnskabsåret udarbejder kasserne et budget for det kommende års drift og fremlægger dette for bestyrelsen til godkendelse.

§ 9 Tegningsregler
Foreningen tegnes af 2 af forretningsudvalgets medlemmer i forening. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan bestyrelsen meddele prokura.

§ 10 Hæftelse
For de forpligtelser, der påhviler foreningen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke foreningens bestyrelse og forretningsudvalg nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

§ 11. Opløsning
Beslutning om opløsning kan træffes på samme måde som vedtægtsændringer. Ved opløsning tilfalder foreningens formue kulturelle formål i Ikast-Brande Kommune.

§ 12 Ikrafttrædelsestidspunkt
Foreningen er stiftet med virkning fra den dato Ikast – Brande kommune bevilliger midlerne og der er lavet en overdragelses aftale.

Engesvang, den 01/01-2013

Engesvang Friluftsbad          Dybdalsvej 14          7442 Engesvang