Vedtægter

§ 1 Navn

Institutionens navn er Engesvang Friluftsbad. Institutionen er selvejende. Dens hjemsted er Engesvang by, Engesvang.

§ 2 Formål

Institutionens formål er at drive og at administrere Engesvang Friluftsbad. Alle interesserede skal have adgang til friluftsbadet på de af institutionens bestyrelses fastsatte vilkår. Institutionen kan ikke optræde som forening.

§ 3 Kapitalforhold

Institutionens egenkapital tilvejebringes ved sponsorater, gavebidrag fra private og fonde, kommunale tilskud, driftsoverskud og vederlagsfri arbejdsydelser.

§ 4 Organisation

Bestyrelsen består af mindst 5 personer og højst 10 medlemmer. Bestyrelsen er selvsupplerende og vælger af sin midte formand, sekretær og kasserer. Disse 3 udgør forretningsudvalget.

§ 5 Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv i en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelse af sit hverv.
Formanden sammenkalder og leder bestyrelsesmøderne. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov og når der fremsættes ønske herom af mindst 3 af bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Et forslag er vedtaget når et flertal af de fremmødte stemmer for forslaget. Til beslutning om ændring af vedtægterne samt institutionens ophør fordres dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.
Over bestyrelsens og forretningsudvalgets forhandlinger føres en forhandlingsprotokol.

§ 6 Ledelse

Bestyrelsen udgør den overordnede ledelse af institutionens anliggender. Det er bestyrelsens opgave at sørge for etablering og drift af Engesvang Friluftsbad i overensstemmelse med institutionens formål.
Bestyrelsen fastsætter institutionens vedtægter dog således, at ændring af § 2 formål og § 11 opløsning kræver Ikast-brande Kommunes godkendelse. Bestyrelsen vedtager institutionens budget for det kommende regnskabsår og godkender regnskabet for det forløbne år.
Bestyrelsen har kompetence til at indgå aftaler med relevante samarbejdspartnere ligesom bestyrelsen kan ansætte det fornødne personale og købe de fornødne ydelser.

§ 7 Årsregnskab mv.

Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet føres af kasserer og skal opgøres, således som god regnskabsskik tilsiger. Regnskabet afleveres i revideret stand til bestyrelsens godkendelse inden udgangen af februar måned.
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt revisor, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Revisoren vælges for et år ad gangen.
Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse institutionens regnskaber og beholdninger og kan efter eget valg foretage uanmeldt eftersyn heraf.
Det reviderede årsregnskab sendes til Ikast-Brande Kommune til orientering.

§ 8 Budget

Inden udgangen af regnskabsåret udarbejder kasteren et budget for det kommende års drift og fremlægger dette for bestyrelsen til godkendelse.

§ 9 Tegningsregler

Institutionen tegnes af 2 af forretningsudvalgets medlemmer i forening. Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan bestyrelsen meddele prokura.

§ 10 Hæftelse

For de forpligtelser, der påhviler institutionen, hæftes alene med den til enhver tid værende formue. Der påhviler ikke institutionens bestyrelse og forretningsudvalg nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler institutionen.

§ 11. Opløsning

Beslutning om opløsning kan træffes på samme måde som vedtægtsændringer. Ved opløsning tilfalder den selvejende institutions formue kulturelle formål i Ikast-Brande Kommune.

§ 12 Ikrafttrædelsestidspunkt

Den selvejende institution er stiftet med virkning fra den dato Ikast – Brande kommune bevillig midlerne og der er lavet en overdragelse aftale.

Engesvang, den 01/01-2013